Offerte aanvragen

CONTACT OPNEMEN?


Privacy- en cookiebeleid

Artikel 1. Definities

1.1

In dit privacy beleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Simply Bruijn Online een Overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Simply Bruijn Online en de Klant;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Simply Bruijn Online: De gebruiker van dit privacy beleid: Simply Bruijn Online gevestigd aan Backermarke 27 te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85672068;
Website: De website https://www.simplybruijnonline.nl/.

1.2

Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1

Simply Bruijn Online is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden.

2.2

Voor Simply Bruijn Online is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Simply Bruijn Online volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 3. Verzamelen van Persoonsgegevens

3.1

Simply Bruijn Online verzamelt Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens aan Simply Bruijn Online heeft verstrekt, bijvoorbeeld door:
 • Het invullen van het contactformulier op de Website;
 • Het aanvragen van een offerte;
 • Een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 4. Personen van wie gegevens worden verwerkt

4.1

Simply Bruijn Online verwerkt gegevens van:
 • Klanten;
 • Medewerkers van Klanten;
 • Websitebezoekers.

Artikel 5. Grondslag van de verwerking van Persoonsgegevens

5.1

De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder precontractuele handelingen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Simply Bruijn Online.

Artikel 6. Persoonsgegevens die verwerkt worden

6.1

De volgende Persoonsgegevens worden door Simply Bruijn Online verwerkt:
 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Toegangscodes, wachtwoorden of overige beveiligingscodes;
 • Internetgedrag, locatiegegevens en het soort device waarmee de Website bekeken wordt.

6.2

Om een Overeenkomst aan te gaan dient de Klant zijnde een bedrijf de contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van zijn contactpersoon aan Simply Bruijn Online te verstekken. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

6.3

Om een Overeenkomst aan te gaan dient de Klant zijnde een consument zijn contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) en adresgegevens aan Simply Bruijn Online te verstrekken. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

6.4

Simply Bruijn Online zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 7.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

6.5

Simply Bruijn Online verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Simply Bruijn Online streeft naar minimale gegevensverwerking.

6.6

Simply Bruijn Online verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Artikel 7. Doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens

7.1

Simply Bruijn Online verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
  • Het sturen van een offerte;
  • Het opstellen van de Overeenkomst;
  • Het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • Communicatiedoeleinden, zoals:
  • Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of melding van de Klant;
  • Contact opnemen met de Klant in het kader van de Overeenkomst.
 • Administratieve doeleinden, zoals:
  • Het beheren van een klantenbestand;
  • Het sturen van de factuur.
 • Analytische doeleinden, zoals:
  • Het optimaliseren van de Website;
  • Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website.
 • Om de Website te tonen in een formaat dat overeenstemt met het device van de Betrokkene;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.2

Simply Bruijn Online zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen

8.1

Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Simply Bruijn Online verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Simply Bruijn Online heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
 • Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
 • Het gebruik van antivirus software;
 • De Website maakt gebruik van een SSL certificaat;
 • Het versleuteld opslaan van wachtwoorden;
 • Het geregeld uitvoeren van software updates.

8.2

Personen die door Simply Bruijn Online worden ingehuurd of bij Simply Bruijn Online in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Simply Bruijn Online tot geheimhouding verplicht.

8.3

Alleen de medewerkers van Simply Bruijn Online waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door Simply Bruijn Online toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 9. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

9.1

Simply Bruijn Online zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:
 • Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
 • Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
 • De doorgifte geschiedt aan een door Simply Bruijn Online voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener of een boekhouder, met welke derde partij Simply Bruijn Online middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Simply Bruijn Online uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Simply Bruijn Online Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Simply Bruijn Online de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 10. Wissen van Persoonsgegevens

10.1

Simply Bruijn Online zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
 • De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

10.2

Simply Bruijn Online is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 11. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

11.1

Op verzoek verleent Simply Bruijn Online aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Simply Bruijn Online van hem bijhoudt en verstrekt Simply Bruijn Online de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

11.2

Simply Bruijn Online biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Simply Bruijn Online van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

11.3

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Simply Bruijn Online worden ingediend, zie artikel 14.1 voor de contactgegevens van Simply Bruijn Online. Simply Bruijn Online reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 12. Bezwaar

12.1

De Betrokkene kan bij Simply Bruijn Online bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Simply Bruijn Online het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Simply Bruijn Online met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Simply Bruijn Online bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 13. Recht van beperking

13.1

Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Simply Bruijn Online verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 14. Vragen of klachten

14.1

Voor vragen over de wijze waarop Simply Bruijn Online Persoonsgegevens verwerkt of het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 en 13 kan de Betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Simply Bruijn Online.
 • Simply Bruijn Online
 • Backermarke 27
 • 8016LG Zwolle
 • info@simplybruijnonline.nl
 • 06-39475324

14.2

Indien Simply Bruijn Online op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt Simply Bruijn Online de Betrokkene daarvan op de hoogte.

14.3

Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Simply Bruijn Online niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Artikel 15. Datalek

15.1

Indien zich bij Simply Bruijn Online een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Simply Bruijn Online daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15.2

Indien er sprake is van een datalek bij Simply Bruijn Online dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Simply Bruijn Online de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 16. Cookiebeleid

16.1

Door het gebruik van cookies verwerkt Simply Bruijn Online gegevens over het gebruik van de Website, zoals doorverwijzen en verlaten van pagina’s, hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort device waarop de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens.

16.2

De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

16.3

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het device van de websitebezoeker.

16.4

De websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser.

16.5

Simply Bruijn Online maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken en om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de Website te optimaliseren.

16.6

Met behulp van analytische cookies kan Simply Bruijn Online informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Analytische cookies worden door een derde geplaatst ten behoeve van Simply Bruijn Online.

16.7

De Website maakt enkel gebruik van cookies die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker en waarvoor geen toestemming is vereist.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1

Simply Bruijn Online behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Simply Bruijn Online.

Artikel 18. Privacy beleid van derden

18.1

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van een link met de Website zijn verbonden. Simply Bruijn Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.